Phone: (+994 12) 510-69-31
Fax: (+994 12) 510-69-38
Email: info.isjss@gmail.com
ISSN: 2218-8754 (print version)
ru
en
menu close

Stratiqrafiya

Azərbaycanın müasir yerüstü qastropodlarının abiogen və üzvi tərkibli qabıqlarının əsas, mikro və bioelementlərinin öyrənilməsi

Əliyeva E.H., İsayev S.A.
Daha ətraflı

Azərbaycan şəraitində aparılan geoloji kəsilişin stratiqrafiya və proqnozlaşdırılması

Köçərli Ş.S.
Daha ətraflı

Sedimentologiya

Cənubi Xəzər hövzəsinin pliosen çöküntülərinin mikroelementlərinin geokimyası

Hüseynov D.A., Əliyeva E.H.
Daha ətraflı

Azərbaycanın Eosen-Miosen yaşlı yanar şistləri: əmələgəlməyə, yayılmaya və neft-qaztörətməyə stratiqrafik nəzarət

Abbasov O.R.
Daha ətraflı

Cənub-şərqi Qafqazın üst yura lay dəstələrinin xarakteristika və formalaşma şəraitləri