Phone: (+994 12) 510-69-31
Fax: (+994 12) 510-69-38
Email: info.isjss@gmail.com
ISSN: 2218-8754 (print version)
ru
en

Cənubi Xəzər hövzəsinin pliosen çöküntülərinin mikroelementlərinin geokimyası

Hüseynov D.A., Əliyeva E.H.

Abşeron yarımadasında yerləşən Yasamal və Kirməki dərələrinin məhsuldar qatının çöküntülərində aşkar edilən mikroelementlərin tərkibinin öyrənilməsi nəticəsində sedimentasiya şəraitinin yenidən qurulmasının praktiki əhəmiyyət kəsb edən bir sıra göstəriciləri müəyyən edilmişdir. Stronsiumun bariuma nisbətinin tədqiqindən belə nəticə əldə edilmişdir ki, çöküntü toplanma hövzəsinin fasilə lay dəstəsi daha yüksək duzluluğa malikdir. Buna baxmayaraq Balaxanı və Suraxanı lay dəstələrinin çöküntüləri az duzlu su hövzəsində toplanmışdır. Məhsuldar qatın alt hissəsində Kirməkialtı lay dəstəsindən Kirməkiüstü gilli lay dəstəsinə doğru duzluluğun azalması müşahidə olunur.

Məhlul şəklində elementin miqrasiyası zamanı onun maksimal həddi dərinsulu zonanın gilli çöküntülərində həmçinin aşkar edilməmişdir. Əgər element qırıntılı hissəciklərlə daşınırsa, onun maksimum konsentrasiyası dayazsulu zonanın qumlu çöküntülərində baş verəcəkdir.


DOI: 10.35714/ggistrat20220100001